top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Nati Yoga Nati Yoga Eğitim ve Danışmanlık Ltd Şti olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz.

 

Kişisel verileriniz Şirket tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirir, bu hususta sizleri de bilgilendirmek isteriz.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verilerinizin paylaşılmasında, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde yer alan düzenlemelere uyulmakta ve paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Bu taraflar, özellikle aşağıdakiler olacaktır:

Hizmet aldığımız iş ortaklarımızla,</li><li>İştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımızla,</li><li>Çalışmakta olduğumuz bilgi işlem tedarikçileri ile, Kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

 

Bunların dışında, KVKK madde 8 uyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya Kanun’da belirtilen hallerden birinin bulunması halinde açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir.</p>

 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olduğu durumlarla ilgili olarak söz konusu mevzuat kapsamında kişisel verileri toplayabilir. Aynı zamanda Şirket, yürürlükteki yasaların ihlal edildiğini fark eder veya kamu düzenini bozmaya ya da suç işlemeye yönelik veya ahlaki değerlere aykırı birtakım faaliyetlerden şüphe ederse, ilgili yargı makamlarıyla ve/veya idari makamlar ile derhal iletişime geçebilir ve söz konusu makamların bu tür davranışları soruşturmak için isteyebilecekleri bilgileri ve kişisel bilgileri kendilerine ifşa edebilir.</p>

 

Yukarıda bahsedilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.</p>

 

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

<p>Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘<em>İşleme Amaçları’</em> başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.</p>

 

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,</li><li>Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,</li><li>Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,</li><li>Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,</li><li>Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,</li><li>KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,</li><li>Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,</li><li>İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,</li><li>Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

 

<p>Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

bottom of page